Licence

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být Energetickému regulačnímu úřadu doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení Energetickému regulačnímu úřadu jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou a nelze k němu přihlížet.

Oddělení správy licencí je umístěno v sídle dislokovaného pracoviště úřadu v Ostravě (Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice), kde je vykonávána úplná agenda odboru, tj.:

 • vyřizování žádostí o udělení licencí, jejich změny a zrušení;
 • řízení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • agenda Energetického regulačního fondu.

Úřední hodiny jsou následující:

Po: 7:45 - 17:00 hod.
Út: 7:45 - 15:30 hod.
St: 7:45 - 17:00 hod.
Čt: 7:45 - 15:30 hod.
Pá: 7:45 - 13:30 hod.

 

 

 

 

V reakci na krizová opatření přijatá vládou mají všechna pracoviště Energetického regulačního úřadu od pondělí 12. října 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost.

Energetický regulační úřad žádá občany, aby pro komunikaci s úřadem, pokud je to v jejich konkrétním případě možné (to znamená, že jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná), upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu úřadu:

 • datová schránka:                  eeuaau7
 • e-mail na adresu:                  podatelna@eru.cz
 • kontaktní formulář na:           www.eru.cz
 • poštovní zásilka na adresu:  ERÚ, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
 • fax:                                        564 578 640
 • telefon:                                  564 578 666 (ústředna)

Neodkladné záležitosti bude možné osobně vyřídit pouze na podatelně v sídle úřadu (Jihlava), a to v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin.

Právní předpisy upravující žádosti o licence

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto  webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
 • Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, v platném znění. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (K dispozici na těchto webových stránkách - otevírá se v novém okně.)