Kontakty

 Poštovní adresy
 

 Elektronická komunikace
 

 Telefonní kontakty

 Ochrana spotřebitele Jihlava
 Energetický regulační úřad
 Masarykovo náměstí 5
 586 01 Jihlava

 E-mail
 podatelna@eru.cz
 Telefon  ústředna
 pracovník Vás přepojí na
 konkrétního zaměstnance
 564 578 666
 
 Ochrana spotřebitele Praha
 Energetický regulační úřad
 
Jankovcova 1566/2b 
 170 00 Praha 7-Holešovice

 Kontaktní formulář

 

 

Upozorňujeme, že s ohledem na mimořádnou situaci, kdy se na úřad obrací velký počet zákazníků, mohou být omezené možnosti přijímání telefonických hovorů z důvodu neodkladného vyřizování  jiných hovorů, osobních návštěv spotřebitelů a písemných dotazů. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Úřední hodiny pro osobní jednání po předchozí telefonické domluvě (pouze Jihlava a Praha):

 Po: 8:30–17:00 hod.
 Út:  8:30–15:30 hod.
 St:  8:30–17:00 hod.
 Čt:  8:30–15:30 hod
 Pá: 8:30–13:30 hod.

 

Podání spotřebitelů na Energetický regulační úřad a jeho Oddělení ochrany spotřebitele

Každé podání, které obdržíme, bude vyřízeno způsobem upraveným zákonem. V praxi se může jednat o tato podání:

  • formální podání podle § 37 správního řádu (žádost, stížnost, opravný prostředek, úkony ve správním řízení, návrhy na zahájení sporného řízení) – tato podání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, zejména z nich musí být patrno, čeho se podání týká a co je navrhováno

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Úkon, který je učiněn elektronicky, ale bez uznávaného elektronického podpisu, a který není v zákonné pětidenní lhůtě potvrzen nebo doplněn řádným způsobem, není podáním ve smyslu zákona a nepřihlíží se k němu. Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu. 

  • podnět podle § 42 správního řádu (podatel v podání poukazuje nedostatky jednání účastníků trhu a požaduje, aby se uvedené skutečnosti staly předmětem kontroly nebo uplatnění jiného postupu v kompetenci úřadu vůči držiteli licence).  ERÚ takový podnět přijme, posoudí jej a prověří v něm uvedené skutečnosti. Pokud dospěje k závěru, že je podnět důvodný, bude postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly apod. Pokud o to podatel podnětu požádá, sdělí podateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení.

Podnět je možno učinit i neformálně.

  • podání, které nespadá mezi shora uvedená a má charakter dotazu, žádosti o pomoc či radu, upozornění, tato podání řeší často Oddělení ochrany spotřebitele.

Tato podání lze učinit neformálním způsobem, nejedná se o podání ve smyslu správního řádu. 

 

Jak Oddělení ochrany spotřebitele nakládá s podáními

V případě, pokud spotřebitel neuvede jinak, je nutno vzít na vědomí, že Oddělení ochrany spotřebitele za účelem odpovědi a vyřízení podání může kontaktovat dodavatele elektřiny či plynu, anebo jiné účastníky trhu (distributory apod.) s žádostí o jejich vyjádření ve věci či stanovisko. Oddělení ochrany spotřebitele za účelem vyřízení podání může nahlížet do systému operátora trhu na údaje o odběrném místě spotřebitele.