Připojovací síťové kodexy

RfG je nařízení Evropské komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě.

Nařízení bylo zveřejněno dne 27. dubna 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 17. května 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení výroben elektřiny, jmenovitě synchronních výrobních modulů, nesynchronních výrobních modulů a nesynchronních výrobních modulů na moři, k propojené elektrizační soustavě. Přispívá tak k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů energie do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé Unii.

V souvislosti s nařízením RfG obdržel Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ") na základě Hlavy VI „Přechodná ustanovení o vznikajících technologiích" šest (6) žádostí o klasifikaci výrobního modulu jako vznikající technologie. Ani jeden žadatel nesplnil požadavky uvedené v Hlavě VI nařízení RfG, a proto ERÚ zastavil všechna správní řízení o klasifikaci výrobních modulů jako vznikajících technologií.

V souvislosti s nařízením RfG ERÚ dále schválilo žádost provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS, a.s., na stanovení limitů prahových hodnot maximální kapacity pro výrobní moduly typu B, C, D dle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení. Toto rozhodnutí je možné najít zde.

DCC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby.

Nařízení bylo zveřejněno dne 18. srpna 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 7. září 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení následujících prvků k elektrizační soustavě:

a) odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě;

b) distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě;

c) distribučních soustav, včetně uzavřených distribučních soustav;

d) odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav.

HVDC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě.

Nařízení bylo zveřejněno dne 8. září 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 28. září 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě. Přispívá tak k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů energie do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé Unii.

Nařízení RfG, DCC a HVDC se v současnosti implementují, přičemž v rámci implementace byla odsouhlasena a zveřejněna Kritéria pro udělování výjimek z uvedených nařízení Komise, dostupná zde.