Zprostředkovatelé

01.07.2022

Subjekty se registrují od 01.07.2022.

Kdo je zprostředkovatel v energetice?

Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích se rozumí činnost vykonávaná ve prospěch držitele licence, spotřebitele, či podnikající fyzické osoby, která spočívá v obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce nebo smlouvy o sdružených službách, sjednání smlouvy nebo provádění přípravných jednání a prací směřujících k těmto činnostem.

Zprostředkování je tedy obecně činnost vykonávaná ve prospěch dodavatele či zákazníka, která směřuje k uzavření smlouvy dodávkového charakteru, bez ohledu na to, zda výsledkem tohoto procesu je uzavření smlouvy či pouze podíl na směřování k jejímu uzavření.

Zprostředkovatelskou činnost je od 01.07.2022 možno vykonávat pouze na základě registrace od ERÚ.

Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 6) není zprostředkovatelem držitel licence (typicky obchodník) jednající za zákazníka při uzavírání smlouvy. Zprostředkovateli nebudou ani zaměstnanci držitele licence jednající za něj.

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 8) zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích není jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce jednajícího mimo rámec podnikání. Z hlediska uvedeného ustanovení tedy zprostředkovatelem nebude např. člověk sjednávající jednorázově smlouvu pro jinou osobu. Samotná bezúplatnost transakcí ze strany zákazníků neznamená, že se nebude jednat o podnikatelskou činnost a zprostředkování, zprostředkování je vykonáváno i ve prospěch držitele licence.

Do kdy se musím registrovat?

Pravomoc ERÚ provádět registrace nastala 01.07.2022.

Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě živnostenského zákona, mohou tuto činnost vykonávat nadále, nejdéle až do 31.12.2023. Podmínkou je, že o registraci ERÚ požádají do 30.09.2022, v opačném případě jejich oprávnění 01.10.2022 zanikne.

Žádost o udělení oprávnění

Podání žádosti činí žadatel písemně (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na podatelně ERÚ) nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem).

Žadatel o udělení oprávnění musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován. Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. V případě doplnění podkladů musí být dbáno na to, aby bylo z podání jednoznačné, ke které žádosti doplnění patří. Není-li na zaslaném dokumentu uveden žadatel o oprávnění a není ani odesílatelem uvedeným na obálce, je nutné, aby žadatel přiložil k podání průvodní dopis nebo poznámku. 

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná ERÚ musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být ERÚ doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení ERÚ jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou, a nelze k němu přihlížet.

Orientační seznam dokladů pro udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro fyzické osoby:

 • formulář "Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele" (E1);
 • formulář "Údaje pro informace z Rejstříku trestů" či samotný výpis z Rejstříku trestů žadatele a taktéž odpovědného zástupce je-li ustanoven;
 • prohlášení žadatele o svéprávnosti a spolehlivosti a taktéž odpovědného zástupce je-li ustanoven;
 • formulář "Žádost o přidělení či evidenci IČO";
 • dokumenty prokazující odbornou způsobilost - ukončené střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou či plynem (ve standardních případech se bude jednat např. o úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení zaměstnavatele o dosažené praxi, ze kterého bude zřejmá pracovní pozice, náplň práce a od kdy do kdy byl dotyčný zaměstnán); pokud žadatel nesplňuje odbornou způsobilost, ustanoví odpovědného zástupce pomocí formulářů "Ustanovení odpovědného zástupce" a "Prohlášení odpovědného zástupce" a prokáže jeho odbornou způsobilost;
 • úhrada správního poplatku 10 000,- Kč za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

 

Orientační seznam dokladů pro udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro právnické osoby:

 • formulář "Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele" (E2);
 • formulář "Údaje pro informace z Rejstříku trestů" či samotný výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, žadatele (právnické osoby) a členů statutárního orgánu žadatele; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí bezúhonnost prokázat rovněž fyzická osoba, která ji zastupuje;
 • prohlášení žadatele (právnické osoby) o spolehlivosti;
 • prohlášení členů statutárního orgánu žadatele o svéprávnosti a spolehlivosti; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí svéprávnost a spolehlivost prokázat rovněž fyzická osoba, která ji zastupuje;
 • formulář "Ustanovení odpovědného zástupce";
 • formulář "Prohlášení odpovědného zástupce";
 • dokumenty prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce - ukončené střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou či plynem (ve standardních případech se bude jednat např. o úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení zaměstnavatele o dosažené praxi, ze kterého bude zřejmá pracovní pozice, náplň práce a od kdy do kdy byl dotyčný zaměstnán);
 • úhrada správního poplatku 10 000,- Kč za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

Formuláře a vzory dokumentů

UPOZORNĚNÍ: Formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Reader verze 8.0 a vyšším. Otevřením v jiném prohlížeči není zaručeno správné zobrazení a tisk českých znaků.

Správní poplatky

Přijetí žádosti o udělení oprávnění10 000,- Kč
Přijetí žádosti o prodloužení oprávnění5 000,- Kč
Vydání stejnopisu rozhodnutí o udělení/prodloužení oprávnění

každá započatá strana 50,- Kč

Tištěná kopie

1. strana 15,- Kč

každá další strana 5,- Kč

Kopie technického nosiče dat (CD)40,- Kč

​​​​Způsob platby správních poplatků

 • do 5 000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
 • nad 5 000,- Kč převodem na bankovní účet úřadu dle dokumentu níže.

Aktuality

Startují registrace energetických zprostředkovatelů

Se začátkem prázdnin byla zahájena registrace energetických zprostředkovatelů. Jejich podnikání se tak dostává pod dozor ERÚ. Změnu přinesla tzv. zprostředkovatelská novela energetického zákona.

Zprostředkovatelé už hledají cesty, jak obcházet nový zákon

Jen za uplynulý měsíc mířilo na zprostředkovatele několik set podání, se kterými se spotřebitelé obrátili na ERÚ. Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového. Někteří zprostředkovatelé se navíc přizpůsobují novým zákonným podmínkám, když sice upouštějí od vymáhání sankcí, místo nich ale požadují smluvní odměny.

Jízdní řád regulace zprostředkovatelů 2022

Rokem 2022 začíná regulace energetických zprostředkovatelů. Doteď téměř nikým a ničím nesvázané podnikání se dostává pod dozor Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jednotlivé úpravy, které přinesla novela energetického zákona, ale nezačínají platit ke stejnému datu. Řada opatření, vč. povinnosti registrace zprostředkovatelů, nabydou účinnosti až ve druhé polovině roku.

Zprostředkovatelé, registrace u ERÚ je ze zákona možná až od 1. 7. 2022

Upozorňujeme žadatele o registraci zprostředkovatele, že žádosti mohou být vyřizovány Energetickým regulačním úřadem až od 1. 7. 2022. Žádosti podané před tímto datem budou v souladu se zákonem zamítnuty. 

Pozor na energošmejdy, kteří teď spotřebitelům nabízejí „pomoc“

Energetický regulační úřad (ERÚ) zachytil první stížnosti na energetické šmejdy, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy. Spotřebitelům nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, jejich služby ale mohou přivést zákazníky do ještě větších problémů.

Polovinu podání na ERÚ za loňský rok mají na svědomí zprostředkovatelé energií

Energetický regulační úřad (ERÚ) přijal v loňském roce 13 192 podání od spotřebitelů. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata stále patří aukce a energetičtí zprostředkovatelé, kteří stojí až za polovinou z veškerých podání. Coby nový trend se ukazuje také navyšování pokut od dodavatelů nebo rostoucí počet lidí, kteří řeší problém s tzv. udržovací (retenční) nabídkou.

Subjekty se registrují od 01.07.2022.

Zde najdete další odpovědi ohledně zprostředkování.