Změny Pravidel provozování přenosové soustavy Část II. Podpůrné služby (PpS) na základě čl. 18 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017, předloženy společností ČEPS, a.s. Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS)" zaslaný, na základě čl. 18 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s. ke schválení.

Konzultovaný dokument:

Změny Pravidel provozování přenosové soustavy Část II. Podpůrné služby (PpS) na základě čl. 18 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017 (PDF, 5 MB)

Pravidla konzultačního procesu

Změny Pravidel provozování přenosové soustavy Část II. Podpůrné služby (PpS), doručené společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556, na základě čl. 18 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice ze dne 23. listopadu 2017.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 18. července 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se dokumentu „KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS)" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením dokumentu „KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS)" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS)" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části dokumentu „KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Část II. Podpůrné služby (PpS)". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon