Změna návrhu společných pravidel zúčtování pro všechny zamýšlené výměny energie uskutečněné v důsledku procesu náhrady záloh, procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s manuální a automatickou aktivací a procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaná všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 50 odst. 1 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces ke změně návrhu společných pravidel zúčtování pro všechny zamýšlené výměny energie uskutečněné v důsledku procesu náhrady záloh, procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s manuální a automatickou aktivací a procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracované všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 50 odst. 1 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Konzultované dokumenty:   

Návrh společných pravidel zúčtování pro všechny zamýšlené výměny energie uskutečněné v důsledku procesu náhrady záloh, procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s manuální a automatickou aktivací a procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 50 odst. 1 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnovájy v elektroenergetice (PDF, 604 kB)

All TSOs' proposal for common settlement rules applicable to all intended exchanges of energy as a result of the reserve replacement process, frequency restoration process with manual and automatic activation and the imbalance netting process pursuant to Article 50(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing (PDF, 338 kB)

 

 

Návrh změny společných pravidel zúčtování pro všechny zamýšlené výměny energie uskutečněné v důsledku procesu náhrady záloh, procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy s manuální a automatickou aktivací a procesu vzájemné výměny systémových odchylek vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 50 odst. 1 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 21. ledna 2020 takto:

Podle ustanovení § 17e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte

Share icon