Zemědělská společnost Devět křížů, a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 06456-8/2020-ERU

Správní řízení se v části vedené pro možné porušení ust. § 11a odst. 1 písm. a), b) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterého se mohl účastník řízení, v postavení držitele licence na výrobu dopustit v jím provozované výrobně elektřiny, a to bioplynové stanici tím, že nesplnil povinnost výrobce na svůj náklad měřit vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a), b) zákona o podporovaných zdrojích energie, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Správní řízení se v části vedené o možném spáchání přestupku dle § 49 odst. 1 písm. k) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterého se mohl účastník řízení dopustit jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů tím, že v rozporu s ust. § 11a odst. 5 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie, od blíže nezjištěné doby až dosud, ve výrobně elektřiny nesplnil povinnost udržovat a provozovat měřicí zařízení s platným ověřením podle zákona o metrologii, podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., se sídlem Zemědělská 202, 664 83 Domašov, IČO: 63492482

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2021

 

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte