Závěrečné práce studentů

01.04.2022
Aktualizováno: 28.03.2022

Bakalářské práce

Jméno studentaNázev práceUniverzita a fakultaAkademický rok zpracováníStručný popis a obsah práceProč je téma pro ERÚ důležité
Martin PrečuchDopady klimaticko-energetické politiky EU na provoz elektroenergetických soustavVUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2020/2021Bakalářská práce analyzuje vývoj evropské klimaticko-energetické politiky – jakým způsobem docházelo k formování současného fungování energetického sektoru a trhu s energiemi. Cílem práce bylo posouzení aktuálního legislativního balíku European Green Deal a zhodnocení, co tento legislativní balík přinese českému hospodářství s důrazem na provoz elektroenergetických soustav.V současné globalizované době není česká energetika izolovaná od zbytku světa, jako součást Evropy je nutné ctít práva a povinnosti vyplývající z členství v Evropské unii, která svými aktivitami zásadně ovlivňuje národní hospodářství. Je záměrem ERÚ mít zmapovaný aktuální stav a možný budoucí vývoj legislativních aktů v energetice, které mohou ovlivnit výkon regulace.

Diplomové práce

Jméno studentaNázev práceUniverzita a fakultaAkademický rok zpracováníStručný popis a obsah práceProč je téma pro ERÚ důležité
Anna ZajíčkováDynamika závislosti velkoobchodní a maloobchodní ceny elektřinyVŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistikyAktuálně zpracovávanéObsahem práce je aplikace vhodné statistické a ekonometrické metodiky k analýze vztahu velkoobchodních a maloobchodních cen energií, analýza významnosti a dynamiky závislosti maloobchodních cen na velkoobchodních cenách. Dále práce obsahuje popis faktorů, které mají vliv na maloobchodní ceny energií a jejich dopad na zkoumaný vztah velkoobchodních a maloobchodních cen.Pro efektivní ochranu konečných zákazníků je nutné provádět kontinuální a sofistikovaný monitoring trhu jehož součástí je i vazba velkoobchodních a maloobchodních cen energií. Vyhodnocení výsledků má velký význam pro zhodnocení úrovně hospodářské soutěže v energetickém sektoru.
Kristián SolarVztah mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami energiíČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnickáAktuálně zpracovávané
 Systémová analýza rozvoje komunitní energetiky s ohledem na fungování energetického trhuVUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíAktuálně zpracovávané V energetických soustavách se objevuje trend tzv. energetických společenství, tedy situace, kdy se skupina bytů či domů domluví na společné instalaci obnovitelného zdroje energie, odebírá z něho energii a v případě přebytku tuto energii prodává do soustavy. Jedná se o zvláštní hierarchii odběrných míst, kterou je nutné správně nastavit skrze vyhlášky ERÚ tak, aby tento nový trend byl jednoduchý a snadno využitelný na úrovni konečných zákazníků a zároveň významně neublížil dalším aktérům na trhu s energiemi
Martin ŠtefekAnalýza využití pokročilých nástrojů v budoucí podobě tržního segmentu elektroenergetikyVUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2020/2021Práce souhrnným způsobem představila nové trendy v provozu elektroenergetických sítí a představila, jakým způsobem nové role typu prosumers, energetická společenství, poskytovatel či agregátor flexibility ovlivní výkon regulace v energetice. Práce tak poskytla komplexní pohled na probíhající transformaci energetiky.Technologický vývoj obvykle probíhá rychleji než legislativní proces umožňující adaptaci výsledků tohoto technologického vývoje do každodenní praxe. Proto je pro regulační úřad důležité mít zmapované veškeré probíhající změny, aby mohl snadno a spravedlivě chránit zájmy zákazníků a držitelů licencí na výrobu, obchod, přenos či distribuci elektrické energie.
Pavel PololáníkAnalýza současných statistických výkazů a SW možností pro hodnocení energetických soustavVUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2020/2021Práce obsahuje procesní posouzení statistického výkaznictví ERÚ a možností, jakými lze tento proces zkvalitnit. Práce dále zpracovává výpočetní kód v jazyce Python a jeho implementaci do analytické platformy KNIME, která umožňuje přehledně a jednoduše vizualizovat datové struktury.Zpracování statistických zpráv o provozu elektroenergetických, plynárenských a teplárenských soustav patří mezi každoroční a kvartální povinnosti ERÚ. Postupný vývoj výpočetních nástrojů a matematických metod přináší nové způsoby a nové ukazatele poskytující nový pohled na dlouhodobý vývoj celkové vyrobené a spotřebované energie v ČR. Jako ERÚ je naším zájmem tyto nové způsoby využít v rámci statistického výkaznictví a odborné i laické veřejnosti nabídnout kvalitní, přehledné a srozumitelné informace.
Miroslav ŠvédaSector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenstvíVUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2020/2021Práce obsahuje posouzení sbližování sektorů elektroenergetiky a plynárenství jakožto strategických odvětví národního hospodářství. Práce představuje klíčové ekonomické ukazatele obou sektoru a jejich provázanost, zároveň přehledně shrnuje technologický vývoj, který stojí za sblížením obou sektorů.Sector coupling představuje integraci dvou stěžejních nosičů energie, a to sice elektřiny a zemního plynu. Oba dva sektory ERÚ svými aktivitami reguluje. Stabilita obou sektorů je klíčová pro fungování národní ekonomiky
Václav NocarVyužití akumulace elektrické energie a její vliv na trh s elektřinouZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická2019/2020Náplní práce je široká analýza možností akumulace elektrické energie s důrazem na bateriová úložiště. Práce odpovídá aktuálním trendům v provozu energetických soustav, kde stále roste význam a možnosti integrace bateriových systémů pro zajištění vyšší stability elektrizační soustavy při intermitentní výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem práce bylo zmapovat podmínky a zkušenosti s provozem bateriových systémů a navrhnout vhodný legislativní rámec pro ukotvení bateriových akumulačních systémů do legislativy v ČR.Akumulace energie bateriovými systémy je stěžejním trendem v elektroenergetice, který může změnit pohled na konvenční nastavení výroby a spotřeby energie. Je nutné nastavit vhodný legislativní rámec a zhodnotit dopady akumulace na všechny zúčastněné strany.