Žádost společnosti ČEPS, a. s. o schválení změněné specifické přílohy regionu CCR Core k návrhu harmonizovaných pravidel pro přidělování dlouhodobých přenosových práv (HAR)

Veřejný konzultační proces k žádosti společnosti ČEPS, a. s. o schválení změněné specifické přílohy regionu CCR Core k návrhu harmonizovaných pravidel pro přidělování dlouhodobých přenosových práv (HAR)

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti společnosti ČEPS, a.s., o schválení specifické přílohy pro region CCR Core k harmonizovaným alokačních pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv (dále jen specifická příloha) v souladu s čl. 52 nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Společnost ČEPS, a. s. uvádí jako důvod změny specifické přílohy zavedení rovnocenných podmínek mezi všemi provozovateli přenosových soustav při stanovení stropu kompenzace dle čl. 59 Harmonizovaných aukčních pravidel na nově vznikající hranici v regionu Core mezi Maďarskem a Slovinskem.

 

Specifická příloha pro region CCR Core k harmonizovaným alokačních pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 31. srpna 2021 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Sdílejte

Share icon