Žádost o udělení výjimky dle ustanovení čl. 6 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti o udělení výjimky společnosti ČEPS, a.s. dle ustanovení čl. 6 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Žádost o udělení výjimky

Pravidla konzultačního procesu

Konzultační proces se týká žádosti o udělení výjimky dle ustanovení čl. 6 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou, doručená společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 6. listopadu 2019 takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě na elektronickou podatelnu úřadu: podatelna@eru.cz
  • Prostřednictvím datové zprávy do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon