Žádost o schválení pozměňovacího návrhu č. 12 Dohody o provozování synchronní oblasti (Synchronous Area Framework Agreement, dále jen „SAFA“) a návrhu změny stanovení bloků LFC pro synchronní oblast Continental Europe

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu č. 12 Dohody o provozování synchronní oblasti (Synchronous Area Framework Agreement, dále jen „SAFA") a návrhu změny stanovení bloků LFC pro synchronní oblast Continental Europe, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Konzultované dokumenty:

Návrhu č. 12 Dohody o provozování synchronní oblasti (Synchronous Area Framework Agreement, dále jen „SAFA")

Návrhu změny stanovení bloků LFC pro synchronní oblast Continental Europe, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav

Návrhu č. 12 Dohody o provozování synchronní oblasti (Synchronous Area Framework Agreement, dále jen „SAFA") a návrhu změny stanovení bloků LFC pro synchronní oblast Continental Europe, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, doručený společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 7 odst. 4 a čl. 6 Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 6. května 2021 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte

Share icon