Workshop o energetické bezpečnosti v Budapešti

Workshop regulačních orgánů

V rámci iniciativy Východního partnerství EU se ve dnech 14. až 15. června 2018 uskutečnil workshop regulačních orgánů, který se konal za přispění ERÚ. Českého regulátora v Budapešti zastupovali Petra Grigelová, Jana Haasová, Jan Liška a Martin Šik.

Tématem workshopu byly otázky energetické bezpečnosti a solidarity. V rámci workshopu vystoupil například bývalý ředitel E-Control  a současný člen Odvolacího senátu ACER Walter Boltz, zástupce sekretariátu Energetického společenství Dirk Buschle či předseda regulatorní rady Energetického společenství Giorgi Pangani. Martin Šik, z pozice místopředsedy CEER, přednesl prezentaci na téma bezpečnosti dodávek v EU z pohledu CEER. Tato vystoupení doplnili zástupci regulačních orgánů z Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, kteří prezentovali aktuální vývoj ve svých zemích. (Všechny prezentace jsou dostupné zde: https://www.ceer.eu/7th-eap-workshop.)

Příspěvky regulátorů ze zemí Východního partnerství ukázaly, že ve všech zemích dochází k významným změnám. Zástupce Ázerbájdžánu se zaměřil na nedávné zřízení nezávislého regulačního úřadu a pokroku při jeho ustavování, Bělorusko zdůraznilo posílení energetické bezpečnosti a spolupráci se všemi sousedy, Gruzínská prezentace akcentovala sociální únosnost zvyšování tarifů v prostředí liberalizované energetiky, zástupce Moldávie konstatoval, že jeho země může při plnění klimatických cílů těžit s velkého podílu využívání biomasy pro vytápění a Ukrajina zmínila, že prochází velmi ambiciózní reformou v celé řadě aspektů energetického sektoru. Z většiny příspěvků bylo znát, že tyto země provádějí ambiciózní reformní projekty a v posledních letech dosahují značného úspěchu.

Účastníci workshopu často upozorňovali, že praktická realizace solidarity je především politickou a nikoliv právní otázkou. Přesto má uplatňování principu solidarity nejvyšší důležitost, přinesl by výhody všem zúčastněným stranám.

Dalším probíraným tématem workshopu byly měnící se výzvy v oblasti bezpečnosti dodávek a rizika, kterým budou regulační orgány v budoucnosti muset čelit, například zvyšující se možnost kybernetických útoků. K jednomu ze závěrů workshopu jednoznačně patří, že integrace trhů s energiemi posiluje solidaritu a bezpečnost dodávek, která nemá pouze technické, ale také politické, sociální a politické aspekty.

Cestu do Budapešti využili zástupci ERÚ také k projednání další spolupráce s Energy Regulators Regional Association (ERRA), konkrétně s jejím předsedou Märtem Otsem a programovou ředitelkou Krisztinou Kaszou, které byl předán originál přihlášky ERÚ do této asociace. Řádným členem ERRA by se měl Energetický regulační úřad stát během jednání valného shromáždění ERRA v říjnu 2018, naváže tak na své předchozí členství a spolupráci s touto organizací.

Oficiální závěry z budapešťského workshopu

Sdílejte