Vzory regulačních výkazů za rok 2021 - Elektřina

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na distribuci, přenos elektřiny, na činnost operátora trhu a na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, podle § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněné regulační výkazy (ve formátu MS Excel) a ostatní požadované dokumenty zašlete Energetickému regulačnímu úřadu v termínech a způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů. Do předmětu zasílané zprávy uveďte „Regulační výkazy elektro 2021".

Uznávanými možnostmi doručení regulačních výkazů jsou:

a. v elektronické podobě:

  1. prostřednictvím datové schránky Energetického regulačního úřadu ID: eeuaau7, nebo
  2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na e-mail vykazy.elektro@eru.cz,

 

b. v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě na e-mail vykazy.elektro@eru.cz.

Sdílejte