Vzory regulačních výkazů elektro - 2022

07.03.2023, aktualizováno 09.03.2023
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Vykazování
  • Výkaz
  • Regulační výkazy

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy ukládá držitelům licencí na distribuci, přenos elektřiny, na činnost operátora trhu a na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie,  energetický zákon (§ 20 odst. 6).

Náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání stanovuje vyhláška o regulačním výkaznictví.

Vyplněné regulační výkazy (ve formátu MS Excel) a ostatní požadované dokumenty zašlete ERÚ v termínech a způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky vyhlášky o regulačním výkaznictví.

Uznávané možnosti doručení regulačních výkazů 

  1. v elektronické podobě:
  • prostřednictvím datové schránky ERÚ: eeuaau7,
  • nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na e-mail vykazy.elektro@eru.cz,
  1. v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě na e-mail vykazy.elektro@eru.cz.

Do předmětu zasílané zprávy uveďte Regulační výkazy elektro - 2022.

Ke stažení

Typ: xlsx
Velikost: 190.47 KB
Aktualizováno:
Typ: xlsx
Velikost: 987.16 KB
Aktualizováno:
Typ: xlsx
Velikost: 3.82 MB
Aktualizováno:
Typ: xlsx
Velikost: 6.94 MB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon