Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2009

V souladu s Opatřením předsedy č. 3/2006 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.
Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009:116

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ

 103

 Z toho vyřízeno:   důvodných

  18

                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů

    4

                           částečně důvodných

    0

                           nedůvodných

  75

 Anonym

    0

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

    6

 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ

  13

Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení. Celkem u 6 stížností požádali jejich řešitelé o prodloužení termínu pro vyřízení stížností. Ve všech případech byla žádost podána z důvodu vyžádání doplňujících podkladů jak od stěžovatele, tak i jiných subjektů.

Sdílejte