Veřejný konzultační proces k žádosti společnosti ČEPS, a. s. o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 9 nařízení EP a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti o udělení výjimky společnosti ČEPS, a.s., dle ustanovení čl. 6 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení).

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Společnost ČEPS, a.s., žádá Energetický regulační úřad o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 9 Nařízení, a to na období od 1.  ledna 2023 do 31. 12. 2023.

Společnost ČEPS, a.s., žádá Energetický regulační úřad o schválení uzavírání smluv pro obstarávání regulační zálohy na jeden měsíc před poskytnutím regulační zálohy a délkou smluvního období na jeden měsíc, a to v celkovém ročním objemu standardních produktů regulační zálohy nepřevyšujícím 8 041 680 MW*h a v celkovém ročním objemu všech produktů regulační zálohy nepřevyšujícím 9 381 960 MW*h při respektování podmínek, že na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je možné  obstarávat standardní produkty regulační zálohy až do výše 60 % celkového objemu standardních produktů regulační zálohy a všechny produkty regulační zálohy až do výše 70 % celkového objemu všech produktů regulační zálohy.

Odůvodnění žádosti

Typ: pdf
Velikost: 5.18 MB
Pravidla konzultačního procesu

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 24. května 2022 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

·         Písemně

·         Ústně do protokolu

·         V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz

·         Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 17e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být plánem nebo návrhem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

 

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon