Veřejný konzultační proces k žádosti společnosti ČEPS, a. s. o udělení výjimky podle čl. 16 odst. 9 nařízení EP a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti o udělení výjimky společnosti ČEPS, a.s., dle ustanovení čl. 16 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení).

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k žádosti o udělení výjimky společnosti ČEPS, a.s., dle ustanovení čl. 16 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (Nařízení).

Společnost ČEPS, a.s., žádá Energetický regulační úřad o udělení výjimky podle čl. 16 odst. 9 Nařízení, a to na období od 1.  ledna 2022 do zavedení koordinovaného výpočtu kapacit, který bude založen na fyzikálních tocích, nejpozději však do 31. 12. 2022, podle toho, co nastane dříve.

V případě, že součástí výpočtu přenosové kapacity bude alespoň jedna z níže uvedených konfigurací přenosové soustavy, nemusí ČEPS, a.s., plnit povinnosti podle čl. 16 odst. 8 Nařízení.

Konfigurace PS:

 • Vedení V441 a vedení V442 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V445 a vedení V446 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V437 a vedení V438 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V404 a vedení V424 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V404 a vedení V497 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V424 a vedení V497 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V443 a vedení V444 jsou současně mimo provoz.
 • Vedení V460 je mimo provoz.
 • Jakýkoli transformátor s regulací fáze (PST) je mimo provoz.

Společnost ČEPS, a.s., se v žádosti zavazuje, že v ostatních případech zpřístupní účastníkům trhu v exportním směru minimálně 60 % přenosové kapacity alespoň v 90 % obchodních hodin a v importním směru minimálně 40 % přenosové kapacity alespoň v 90 % obchodních hodin.

Odůvodnění Žádosti

Analýza plnění

Pravidla konzultačního procesu

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 16. srpna 2021 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

 • Písemně
 • Ústně do protokolu
 • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
 • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon