Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. Účastníci trhu s plynem mohou zasílat své připomínky k návrhu podle pravidel veřejného konzultačního procesu.

Pravidla k podání připomínek k návrhu novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem:

1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek a podnětů na novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem je e-mail: plyn@eru.cz

2. Lhůta pro podání připomínek a podnětů je do 19. července 2016

3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém jazyce.

4. Připomínky a podněty musí být zaslány s uvedením těchto náležitostí:

a. označení konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je připomínka/podnět vznesen,

b. řádné odůvodnění připomínky nebo podnětu,

c. popis cílového stavu,

d. návrh promítnutí připomínky nebo podnětu do vyhlášky ve formě paragrafového znění,

e. specifikace a vyčíslení nákladů,

f. specifikace a vyčíslení přínosů,

g. vyhodnocení dopadů,

h. zhodnocení rizika,

i. identifikace výhod a nevýhod předloženého řešení podnětu nebo připomínky,

j. identifikace dotčených subjektů,

k. specifikace zdrojových dat pokud jsou v argumentaci použity.

5. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

6. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

7. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňující formu podání podle pravidel nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon