Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Návrh vyhlášky č. 16/2016 Sb.

Předmět konzultačního procesu

Předmětem konzultačního procesu je návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen „Vyhláška").

Pravidla konzultačního procesu

1. Lhůta pro podání připomínek je 21. 10. 2021

2. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu Vyhlášky je prostřednictvím e-mailu na adresu vyhlaskaopripojeni@eru.cz, která je stanovena jako dedikované diskusní místo pro tuto vyhlášku v souladu s ustanovením § 17e odst. 3 energetického zákona. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „Novela vyhlášky o připojení k elektrizační soustavě".

3. Připomínku ke zveřejněnému návrhu Vyhlášky je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.

Připomínky proto musí být zaslány ve formě:

a) připomínka s označením konkrétního ustanovení Vyhlášky, k němuž je vznesena,

b) odůvodnění připomínky,

c) návrh promítnutí připomínky do návrhu Vyhlášky.

Připomínky musí být zaslány editovatelnou formou dokumentu v členění: připomínka, návrh promítnutí připomínky do Vyhlášky a odůvodnění připomínky.

4. Připomínky mohou být uplatněny pouze k návrhu Vyhlášky.

5. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.

6. Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".

7. Připomínkami doručenými po uplynutí lhůty pro podání připomínek nebo připomínkami nesplňujícími formu podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu není Energetický regulační úřad povinen se zabývat.

8. Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

Veškeré připomínky, obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu, budou uveřejněny včetně vypořádání a odůvodnění na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Jiný způsob zveřejnění vypořádání připomínek se nepředpokládá.

Připomínky jsou zveřejněny v rámci Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky (zde).

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek vzešlých z konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky (zde)

Sdílejte

Share icon