Opětovné zveřejnění Veřejného konzultačního procesu k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (dále jen „Metodika") pro uplatnění připomínek dotčených osob, které nemohly podat připomínky k Metodice v rámci původního VKP z důvodu technických problémů e-mailové adresy pro zaslání připomínek

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, účinné od 1. ledna 2020.

Pravidla konzultačního procesu

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu Metodiky je e‑mail: podatelna@eru.cz

V případě jiné formy podání připomínek se má za to, že připomínka nebyla uplatněna.

  1. Uplatnit připomínky může u Energetického regulačního úřadu dotčená osoba, jejíž oprávněné zájmy mohou být Metodikou přímo dotčeny a která nemohla podat připomínky v rámci původního VKP z důvodu technických problémů e-mailové adresy pro zaslání připomínek.
  2. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce. V případě připomínky v jiném jazyce se má za to, že připomínka nebyla uplatněna, s výjimkou případu, kdy bude ve lhůtě pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
  3. Připomínky musí být zaslány ve struktuře připomínka s označením konkrétního ustanovení Metodiky, k němuž je vznesena, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do návrhu Metodiky.
  4. Jestliže osoba uplatňující připomínku žádá, aby některá z jejích připomínek nebyla zveřejněna na webu Energetického regulačního úřadu, zřetelně tuto připomínku označí „NEZVEŘEJŇOVAT".
  5. Lhůta pro podání připomínek je do 16. srpna 2019.
  6. Připomínkami uplatněnými po lhůtě, připomínkami, které se Metodiky netýkají či které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být Metodikou přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění se není povinen Energetický regulační úřad zabývat.
  7. Energetický regulační úřad může Metodiku upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.
  8. V případě připomínek, které budou označeny jako neveřejné, bude vypořádání probíhat individuálně.

 

Přehled doručených připomínek je uvedený společně s vypořádáním připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, účinné od 1. ledna 2020 zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání.

Sdílejte

Share icon