Konzultace k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2023

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Konzultace k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ o regulovaných cenách souvisejícího s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2023.

Energetický regulační úřad zahajuje v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2023 (dále také „návrh CR 2023“).

 

Předmět konzultačního procesu

Předmětem konzultačního procesu je návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1 . ledna 2023.

 

Pravidla konzultačního procesu

  • Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu CR 2023 je prostřednictvím e‑mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – CR 2023“.
  • Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.
  • Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
  • Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR 2023 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení bodu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
  • Připomínky musí být zaslány v členění: (A.) připomínka, (B.) odůvodnění připomínky, (C.) návrh promítnutí připomínky.
  • Lhůta pro podání připomínek je do 10. května 2022 24:00.
  • Veškeré doručené připomínky a podněty bude Energetický regulační úřad považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
  • Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách Energetického regulačního úřadu.
  • Energetický regulační úřad obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
  • K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

V rámci veřejného konzultačního procesu nebyly doručeny žádné připomínky.

Sdílejte