Veolia Energie ČR, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací

Číslo jednací: 10604-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace, jelikož při sestavování regulačního výkazu za rok 2012, který předložil Energetickému regulačnímu úřadu dne 29. dubna 2013, nedodržel Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie stanovená v Příloze č. 8 vyhlášky č. 59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví, ve znění účinném do 31. prosince 2015, když při sestavování tohoto výkazu nevycházel z účetního výkazu (rozvahy) sestavovaného podnikateli, účtujícími podle jiného právního předpisu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.29 MB

Obsah

Sdílejte