Věda a výzkum

ERÚ se věnuje oblasti vědy a národního i mezinárodního výzkumu a jejich přenositelnosti do působení úřadu. ERÚ monitoruje probíhající výzkumné aktivity v oblasti nových technologických trendů a vyhodnocuje jejich vliv na energetiku a na činnosti zajišťované úřadem. Na základě výsledků výzkumu se pak podílí na přípravě návrhů a úprav koncepcí, strategií a programů podpory.

Aktuality

ERÚ nabízí partnerství univerzitám v ČR

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

Postup ERÚ v rámci 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

VAVAI

ERÚ podporuje činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oborech souvisejících s činnostmi úřadu. Podpora VaVaI probíhá na ERÚ přímo, prostřednictvím přípravy a realizace programů podpory, i nepřímo, prostřednictvím spolupráce s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Cílem je nejen využití moderních a pokročilých výsledků VaVaI v činnostech vykonávaných úřadem, ale i akcelerace výzkumu v souvisejících oblastech a provázání vědecko-výzkumné sféry s aplikací v rámci orgánů státní správy.

TA ČR

ERÚ se podílí na přípravě a realizaci programů Technologické agentury ČR, konkrétně se jedná o Program BETA2 (program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy) a Program THÉTA (program modernizace energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií).

V rámci programu BETA2 připravuje ERÚ výzkumné potřeby, které jsou následně programem realizovány formou veřejných zakázek. V rámci programu THÉTA se ERÚ spolupodílí na přípravě prioritních výzkumných cílů v Podprogramu 1 – Výzkum ve veřejném zájmu. V programu THÉTA poskytuje ERÚ roli aplikačního garanta projektům zaměřeným na oblasti související s činnostmi úřadu a výkonem regulace v energetických odvětvích.

Podpora výzkumných projektů

ERÚ je dále připraven poskytnout záštitu dalším projektovým žádostem a návrhům projektů v programech, na jejichž přípravě se přímo nepodílí, jako jsou např. programy TRENDProstředí pro životEnerDigit, či mezinárodní programy podpory Interreg či Horizont 2020. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí záštity probíhá v souladu se schválenou metodikou.