Upozornění pro subjekty, na které ERÚ uvalil sankce

Sdělení

Energetický regulační úřad jakožto věcně příslušný správní orgán k výkonu dozoru nad dodržováním povinností plynoucích z právních předpisů a k správě uložených pokut upozorňuje subjekty, kterým byla ze strany Úřadu uložena peněžitá sankce, na možnost podání žádosti o posečkání úhrady pokuty, případně o rozložení pokuty na splátky.

Včasná a aktivní komunikace může pomoci předejít např. stavu, kdy jsou pokuty vymáhány exekutorem a dochází k navyšování vymáhané částky o náklady exekuce. Energetický regulační úřad vymáhá skrze provedení exekuce pouze takové pokuty, které nebyly sankcionovanými dobrovolně uhrazeny, a to ani po dodatečném upozornění ze strany Úřadu.

V rámci žádosti o posečkání úhrady pokuty či její rozložení na splátky by žadatel měl doložit existenci některého z důvodů předpokládaného § 156 daňového řádu, např. že neprodlená úhrada by pro subjekt znamenala vážnou újmu, vedla by k zániku podnikání, anebo by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných. Energetický regulační úřad přitom může přihlédnout i k akutním dopadům, které u sankcionovaných subjektů vyvolala opatření související s aktuálním nouzovým stavem, pokud budou řádně doložené.

Sdílejte

Share icon