TEPLO Oskol s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Číslo jednací: 08007-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že při kalkulaci ceny tepelné energie za rok 2011 postupoval v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž nedodržel podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 konkrétně tím, že nedodržel bod (3.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, neboť sjednal s odběrným místem na adrese Oskol č. p. 3216 cenu tepelné energie za ohřev teplé vody v Kč/m3, přičemž jednosložková cena tepelné energie má být vztažena na jednotkové množství tepelné energie, nedodržel bod (2.8) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, neboť uvedl v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2011 hodnotu množství tepelné energie ve výši 4 023 GJ, která není stanovena na základě měření ani není stanovena výpočtem ze skutečných hodnot, nedodržel bod (3.5) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, neboť sjednal a vyúčtoval cenu tepelné energie rozdílným způsobem, a sice pro odběrná místa na adrese Oskol č. p. 3201 a č. p. Oskol 3203 jako věcně usměrňovanou cenu tepelné energie a pro odběrné místo na adrese Oskol č. p. 3216 jako smluvní cenu tepelné energie, nedodržel bod (2.3) cenového rozhodnutí, neboť nepostupoval v souladu s bodem (2.2.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí, neboť do položky „Odpisy" zahrnul zrychlené daňové odpisy souboru movitých věcí namísto rovnoměrných účetních odpisů, a dále tím, že do položky „Odpisy" zahrnul rovnoměrný daňový odpis za kogenerační jednotku KJ TEDOM CAT, kterou v roce 2011 neprovozoval, nedodržel bod (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010, neboť do ceny tepelné energie zahrnul náklady, které nejsou obvyklé anebo nejsou ekonomicky oprávněnými náklady pro výrobu anebo rozvod tepelné energie v roce 2011, a sice do položky „Mzdy a zákonné pojištění" zahrnul náklady na činnosti prováděné dle dohod o provedení práce 2 zaměstnanci v částce 167 700 Kč, což je více než šestinásobek mzdy vyplácené ve Zlínském kraji za obdobné činnosti (určené jako nejpříznivější pro účastníka řízení) přepočtené dle skutečně odpracovaných hodin v roce 2011, do položky „Mzdy a zákonné pojištění" zahrnul mzdu údržbáře v plné výši, i když dle místa výkonu práce a pracovní náplně zaměstnanec zajišťoval i činnosti, které nesouvisí s výrobou nebo rozvodem tepelné energie, do položky „Opravy a údržba" zahrnul náklad za výměnu zásobníku teplé vody ve výši 51 691 Kč jako náklad jednorázový, přestože se nejedná podle bodu (2.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí o opravu dlouhodobého hmotného majetku, ale mělo dojít k navýšení ceny souboru movitých věcí, a tím zahrnutí těchto nákladů do ceny tepelné energie pouze do výše zákonem stanovených odpisů, do položky „Spotřeba elektrické energie" zahrnul náklad o 2 484 Kč vyšší, než je částka skutečně vynaložená na spotřebu elektrické energie v roce 2011, do položky „Výrobní režie" zahrnul náklad evidovaný na účtu s názvem „Služby k nájmu Brázdilová" o 538 Kč vyšší, než v roce 2011 na předmětné činnosti skutečně vynaložil, v položce „Výrobní režie" zahrnul náklad evidovaný na účtu s názvem „Ostatní služby – čerpadla Bitto", který však v plné výši přeúčtoval společnosti Společenství vlastníků Oskol 3203, tudíž nejde o náklad, který by bylo možné uplatnit do kalkulace ceny tepelné energie, a touto činností nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění tím, že v technickém výkazu 31_32 DK za rok 2011, který byl Energetickému regulačnímu úřadu předložen v souladu s povinností vyplývající z ust. § 20 odst. 6 téhož zákona dne 20. září 2012, vykázal vyšší spotřebu plynu, než jsou hodnoty zjištěné z vyúčtování dodavatele plynu, a nesprávnou hodnotu výše tržeb, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení se tím že jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nedodržel svou povinnost vyplývající z ust. § 78 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, měřit, vyhodnocovat a účtovat dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, neboť pro odběrná místa na adrese Oskol č. p. 3203, Kroměříž, Oskol č. p. 3201, Kroměříž, a Oskol č. p. 3216, Kroměříž, neosadil vlastní měřicí zařízení tepelné energie pro společnou přípravu teplé vody pro více odběrných míst, tudíž dodávku tepelné energie vůbec neměřil, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TEPLO Oskol s.r.o., se sídlem Chaloupeckého náměstí 212/3, 602 00 Brno, IČ: 26914476
Datum nabytí právní moci: 26. 11. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon