Číslo jednací: 14824-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 6. prosince 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Černotín u domu č. p. 111 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Černotín – doplnění kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599
Datum nabytí právní moci: 20. 12. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon