Výpis dotazů

Energetický regulační úřad zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Informace k třetí veřejné soutěži programu THÉTA jsou uvedeny na internetových stránkách Technologické agentury ČR.

Magazín Euro opakovaně uvádí, že ERÚ, resp. jeho čelní představitelé, zmařili cenovou kontrolu v Ostrovské teplárenské a.s. Tuto informaci magazín publikoval dne 27. května 2019 v tištěné podobě a kauzu znovu zmínil v textu na svém webu dne 26. června 2019. Ačkoliv se autor odvolává na zdroje blízké ERÚ, dovolujeme si upozornit, že texty zahrnují nepřesnosti, které podstatným způsobem mění vyznění zpráv a zavdávají k pochybnostem o informovanosti a relevanci použitých zdrojů.

Energetický regulační úřad (ERÚ) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) zasedly ke kulatému stolu společně se zástupci průmyslu (včetně společnosti ČEPS a provozovatelů distribučních soustav) i spotřebitelů. Tématem diskuse byla digitalizace, resp. konzultační dokument CEER "Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System", který je věnovaný výhledu digitalizace a nyní (do 14. května 2019) prochází veřejným konzultačním procesem.

Rada evropských energetických regulačních orgánů (CEER) si v loňském roce vytyčila střednědobou strategii se zaměřením na tři klíčové trendy v energetice neboli „3D" – digitalizaci, dekarbonizaci a dynamickou regulaci. Prvním významným příspěvkem k plnění této 3D strategie je veřejný konzultační proces k materiálu „Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System", který se zabývá přínosy i riziky digitalizace – zejména s ohledem na spotřebitele. Digitalizace byla také jedním z témat  mezinárodního fóra CEER-NARUC; druhým tématem byla kybernetická bezpečnost.

Rada Energetického regulačního úřadu reaguje otevřeným dopisem na výzvu prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy. ERÚ si váží nabídky zapojení SOCR ČR do dialogu, který aktuálně probíhá a cílí na vymýcení nekalých obchodních praktik na energetickém trhu. V příloze uvádíme původní text dopisu.

Zástupci Státní energetické inspekce (SEI) a Energetického regulačního úřadu se domluvili na koordinaci při návrhu cenových kontrol ze strany SEI. Jednání se uskutečnilo jako součást společné iniciativy obou institucí. Koordinaci aktivit bude mít na starosti pracovní skupina.

Energetický regulační úřad považuje za nutné ohradit se proti účelovým a nepravdivým tvrzením, která se v poslední době objevila v některých médiích, týkajících se systému stanovení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).