Výpis dotazů

Na začátku května schválila Poslanecká sněmovna dlouho připravovaný a diskutovaný zákon o podporovaných zdrojích energie který však neumožňuje Energetickému regulačnímu úřadu pozastavit finanční podporu nově instalovaným zdrojům od roku 2014 i když ČR naplní závazek vůči EU ve výši 13,5 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě. Tento zákon dále rozšiřuje podporované zdroje energie o další druhy.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole u společnosti České Energetické Centrum Jih s. r. o. jako držitele licence na obchod s elektřinou a plynem ve věci dodržování ustanovení §§ 4 až 6 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Předmětem kontroly bylo v rámci ochrany práv spotřebitele zejména prověření nepřekročení zákazu používání nekalých obchodních praktik ze strany této společnosti.

Jasný a rozhodný krok - ERÚ připravuje zastavit finanční podporu pro nové podporované zdroje energie od roku 2014

V návaznosti na zprávu Energetického regulačního úřadu Oznámení potenciálním investorům ohledně plánovaného vydání Informačního memoranda ERÚ při příležitosti prodeje přepravní společnosti NET4GAS, s. r. o. oznamujeme, že do dnešního dne ERÚ neobdržel oficiální informaci vlastníka společnosti NET4GAS, s. r. o. o jejím plánovaném prodeji.

Energetický regulační úřad zaznamenal za první čtvrtletí letošního roku téměř 3000 podnětů a stížností spotřebitelů týkajících se jednání obchodníků na trhu s energiemi. Tuto neuspokojivou situací se úřad intenzivně zabývá, a proto jeho předsedkyně Ing. Alena Vitásková pozvala na 26. dubna 2012 k jednání 27 obchodníků s energiemi, na které si zákazníci nejvíce stěžovali.

ERÚ oznamuje, že zahájil přípravu zastavení finanční podpory pro podporované a obnovitelné zdroje energie (POZE) od roku 2014.

Řídící skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (MC) diskutovala poslední vývoj projektu a přivítala pokračující nadšení a plné nasazení všech účastníků. Tito společně s řídící skupinou akceptují přání účastníků trhu ohledně dostatečné informovanosti a poskytnutí přiměřené doby na přípravu před samotným spuštěním MC. Řídící skupina proto souhlasí s organizací workshopů v každé zemi v průběhu první poloviny června, kde budou představeny, spolu s detailním harmonogramem a významnými milníky projektu, informace a vzdělávací materiály nutné pro úspěšné obchodování na propojených trzích. Řídící skupina dále analyzuje nedávno přijatou žádost účastníků trhu zahájit MC až po letních prázdninách.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad, v rámci ochrany práv spotřebitele, kontrolní šetření u šestadvaceti subjektů, držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jehož předmětem bylo prověření plnění povinnosti včasného zveřejňování cen za dodávku elektřiny a plynu a jejich změn podle § 11a odst. 1 energetického zákona. Zákon dodavatelům nařizuje uveřejňovat změny cen plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Podle kontrolních závěrů Energetického regulačního úřadu nesplnilo povinnost včasného zveřejnění změny cen za dodávku elektřiny nebo plynu 10 z kontrolovaných společností.

Pod vedením Energetického regulačního úřadu byla zahájena 2. února 2012 práce projektového týmu, složeného z interních specialistů a externích odborníků, který má za úkol analyzovat současný stav a navrhnout nové podmínky podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v souladu s naší i evropskou legislativou.