Stavitelství SIZO s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 05325-7/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 11. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s realizací stavby „rodinný dům, přípojky IS (elektro, voda, plyn), zpevněné plochy (příjezd, přístup, terasa, stání), vsakovací jímka, žumpa (stavba dočasná), sjezd Prostřední Bludovice", při nichž došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stavitelství SIZO s.r.o., se sídlem Píšť 592, 747 18 Píšť, IČ: 26840359
Datum nabytí právní moci: 29. 6. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon