Elektřina

 1. Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny?
 2. Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?
 3. Proč se změna cen elektřiny v mém případě liší od změny cen elektřiny pro domácnosti oznámené Energetickým regulačním úřadem?
 4. Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny?
 5. Kde mohu získat informace o cenových nabídkách dodavatelů elektřiny pro domácnosti? Jakým způsobem mám porovnat nabídky od jednotlivých dodavatelů?
 6. Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?
 7. Co je to stav nouze v elektrizační soustavě a jak se může dotknout konečného zákazníka typu domácnost?
 8. V odběrném místě došlo k poruše elektroměru a následně mi byla doúčtována spotřeba za předchozí období. Je to správné? Jak se postupuje? Jak daleko do minulosti se lze vrátit?
 9. Je nezbytné uzavírat při změně dodavatele elektřiny smlouvu o připojení?
 10. Proč není v kalkulátoru můj dodavatel elektřiny?
 11. Jak se dozvím, že v mé oblasti bude z důvodů oprav na distribuční soustavě přerušena dodávka elektřiny?
 12. Může dojít k nekvalitní dodávce elektřiny? Jak mám postupovat?
 13. Je nějaký limit či sankce za neplánované přerušení dodávky?
 14. Jak je řešeno plánované přerušení – oznámení, doba přerušení atd.?
 15. Jak je stanovena požadovaná kvalita dodávek? Jak uplatním náhrady za její nedodržení?
 16. Na jakou distribuční sazbu mám nárok, pokud dochází ke změně dodavatele elektřiny, změně zákazníka v odběrném místě, nebo změně kategorie zákazníka?
 17. Co znamená požadavek na napájení samostatným přívodem a měření samostatným měřicím zařízením?
 18. Jakým způsobem můžu změnit distribuční sazbu?
 19. Jak je určena výše platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie?

1. Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny?

V případě stanovení jednotlivých regulovaných položek postupuje Energetický regulační úřad v souladu s vyhláškou o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ve znění pozdějších předpisů. Zjednodušeně lze říci, že Energetický regulační úřad stanoví pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav výši povolených výnosů nezbytných pro zajištění jejich licencované činnosti, které dále rozdělí na jednotlivé spotřebitele podle přesně stanovených pravidel.

Cena silové elektřiny není z důvodu liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie Energetickým regulačním úřadem již regulována a její výše je závislá nejen na situaci na domácím trhu (struktura zdrojů, budoucí spotřeba atd.), ale také z důvodu propojení soustav na působení vnějších tržních vlivů, tj. poptávce a ceně elektřiny v okolních zemích. Tuto cenu určují sami výrobci nebo obchodníci na základě svých nákladů na výrobu, vývoje nabídky a poptávky, svých obchodních strategií a reálných možností uplatnit se na trhu.

2. Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.

Cena silové elektřiny není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Někteří dodavatelé mohou také nabízet produkt, kdy se nabídková cena silové elektřiny v průběhu roku odvíjí od ceny elektřiny na energetických burzách nebo v průběhu roku zavede nový produkt, a tedy výše ceny může být upravována častěji.

3. Proč se změna cen elektřiny v mém případě liší od změny cen elektřiny pro domácnosti oznámené Energetickým regulačním úřadem?

Energetickým regulačním úřadem zveřejněná změna cen elektřiny pro domácnosti je uváděna jako informativní průměrná změna cen v daném regionu pro všechny sazby určené na základě statistik, které obsahují přesný počet odběrných míst (zákazníků) v každé tarifní sazbě v každém regionu, rozdělené dále podle kategorií jističe a s určením jimi odebrané energie. Jinými slovy to znamená, že výsledné zveřejňované průměrné změny cen odpovídají nejvíce skutečným nárůstům u těch zákazníků, kteří se charakterem a výší své spotřeby blíží typické spotřebě, tedy takové spotřebě, která je v daném regionu, sazbě a jističové kategorii nejčastější.

Dopad změny neregulované ceny silové elektřiny na jednotlivé kategorie zákazníků se liší podle velikosti a zejména charakteru spotřeby konkrétního odběratele. K největší změně celkové platby za dodávku elektřiny přitom dochází u odběratelů, u nichž tvoří složka silové elektřiny největší podíl této platby.

4. Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny?

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence. Ne všichni tito držitelé licence na obchod s elektřinou však aktivně působí na trhu nebo dodávají celému segmentu zákazníků. Dále můžete navštívit náš kalkulátor dodavatelů elektřiny ZDE.

5. Kde mohu získat informace o cenových nabídkách dodavatelů elektřiny pro domácnosti? Jakým způsobem mám porovnat nabídky od jednotlivých dodavatelů?

Vhodným zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých dodavatelů. Při hodnocení jednotlivých nabídek je důležité brát zřetel nejen na výši cen, ale současně zohlednit při své volbě také specifické podmínky dodávek elektřiny, nabízené konkrétním dodavatelem. V neposlední řadě by se měl zákazník zajímat i o zkušenosti a pověst dodavatele, od které chce odebírat elektřinu. Může se totiž stát, že lákavá cenová nabídka skončí pro zákazníka nespolehlivými dodávkami elektřiny. V případě výběru nespolehlivého dodavatele může být zákazník v krajním případě i odpojen.

Energetický regulační úřad připravil pro maloodběr domácností (zákazníci kategorie D) a  podnikatelé (zákazníci kategorie C) Interaktivní kalkulátor plateb za dodávku elektřiny. S pomocí tohoto „kalkulátoru" mohou zákazníci podle zadaných údajů (tarif, spotřeba) zjistit své náklady na dodávku elektřiny, ale také najdou odpověď na otázku, jak se změní jejich platba v případě změny dodavatele.

K dispozici jsou v této chvíli pouze údaje od dodavatelů, kteří poskytli Energetickému regulačnímu úřadu své cenové nabídky a mají celorepublikovou působnost. Vzhledem k tomu, že dodavatelé nemají zákonnou povinnost zveřejňovat své ceníky, ani je předkládat úřadu, nemá ERÚ informace od ostatních dodavatelů k dispozici. V případě, že Energetický regulační úřad obdrží doplňující informace od dalších dodavatelů, bude interaktivní kalkulátor o tyto nabídky doplňovat.

6. Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?

Spotřeba celého fakturačního období  se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Typové diagramy jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které vyjadřují, jak určitá skupina odběratelů v závislosti na používaných typických spotřebičích zatěžuje elektrizační soustavu v průběhu roku. Tyto typové diagramy byly zavedeny v rámci otevírání trhu s elektřinou a jejich cílem je získat určitou informaci o tom, jak se v čase (v jednotlivých hodinách) mění spotřeba elektřiny odběratelů, kteří mají v odběrném místě instalována měřící zařízení, která nejsou schopna zaznamenat hodinové průběhy zatížení, ale pouze z nich můžeme odečíst nakumulovaný stav za určité období. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný TDD, tzn. že tedy spotřeba u odběratelů s různou sazbou může být rozdělena jiným poměrem.

Pro případné předejití sporům ohledně správnosti stanovení výše spotřeby k 31. 12. je vhodné k tomuto datu raději provádět samoodečet.

7. Co je to stav nouze v elektrizační soustavě a jak se může dotknout zákazníka typu domácnost?

Stav nouze v elektrizační soustavě je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo v její části (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny apod.). Je-li vyhlášen stav nouze, nevyplývají z této situace pro konečného zákazníka typu domácnost žádné povinnosti, nicméně zákazníci mohou zaznamenat určité omezení či dokonce přerušení dodávek elektřiny, a to i v těch částech území, které zdánlivě některou z výše uvedených situací nebylo zasaženo. Při vyhlášení stavu nouze nelze uplatnit náhrady za porušení standardů tak, jak jsou stanoveny vyhláškou o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

8. V odběrném místě došlo k poruše elektroměru a následně mi byla doúčtována spotřeba za předchozí období. Je to správné? Jak se postupuje? Jak daleko do minulosti se lze vrátit?

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se náhradní údaje výpočtem, odhadem, nebo vzájemným odsouhlasením provozovatelem soustavy s odběratelem podle vyhlášky č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet náhradních údajů o spotřebě nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu při prokazatelné závadě měřicího zařízení, při opravě chybných nebo doplnění chybějících hodnot provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení podle výše spotřeby elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období.

Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu.

Provozovatel distribuční soustavy má právo se při stanovení spotřeby zpětně vrátit do již proběhlých zúčtovacích období za předpokladu, že nezpochybnitelně prokáže, že již v té době došlo k poruše elektroměru. Maximální období, po které je možno se vrátit, je dáno obecnou promlčecí dobou.

9. Je nezbytné uzavírat při změně dodavatele elektřiny smlouvu o připojení?

V souvislosti s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, již není účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, povinen před první změnou dodavatele, u příslušného provozovatele distribuční soustavy uzavírat smlouvu o připojení.

10. Proč není v kalkulátoru můj dodavatel elektřiny?

Energetický regulační úřad provozuje své kalkulátory na dobrovolné bázi a nemá pravomoc vynutit si zveřejnění cen jednotlivého dodavatele. Údaje o výši cen silové elektřiny, uveřejněné prostřednictvím kalkulátoru, byly převzaty z podkladů poskytnutých jednotlivými dodavateli energie. Pokud v kalkulátoru některý dodavatel není zveřejněn, nedodává elektřinu na celém území České republiky, nebo neposkytl svá data ke zveřejnění. Energetický regulační úřad též nepřebírá odpovědnost za platnost a správnost těchto údajů ani za ostatní podmínky dodávek stanovené jednotlivými dodavateli.

11. Jak se dozvím, že v mé oblasti bude z důvodů oprav na distribuční soustavě přerušena dodávka elektřiny?

Podle ustanovení energetického zákona je distributor povinen oznámit přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů předem. Obvykle takto učiní zveřejněním této informace prostřednictvím úřední desky na obecním úřadě nebo na dalších místech k tomu určených. Distributor též o přerušení dodávky elektřiny obvykle informuje příslušné obchodníky dotčených zákazníků.

12. Může dojít k nekvalitní dodávce elektřiny? Jak mám postupovat?

Standardem kvality napětí, podle § 8 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, se rozumí distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly provozování distribučních soustav nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

Pokud se domníváte, že Vaše problémy jsou způsobeny sníženou kvalitou napětí, obraťte se na příslušeného provozovatele distribuční soustavy s reklamací kvality napětí. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost podle § 9 vyhlášky prověřit oprávněnost reklamace na kvalitu napětí a do 60 dnů ode dne doručení reklamace Vás písemně vyrozumět. V případě, je-li reklamace shledána jako oprávněná, bude obsahem písemného vyrozumění i způsob a termín odstranění příčin snížené kvality napětí. Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí jsou uvedeny v § 10 vyhlášky.

Pokud se prokáže, že ve Vašem odběrném místě byla na základě měření zjištěna snížená kvalita napětí, budete mít v takovém případě nárok na poskytnutí slevy za distribuci elektřiny ve formě neúčtování měsíčního platu za rezervovaný příkon, který je stanoven podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Případy poskytnutí slev za distribuci v případě snížené kvality napětí jsou řešeny individuálně příslušným provozovatelem distribuční soustavy. 

13. Je nějaký limit či sankce za neplánované přerušení dodávky?

V případě poruchového čili neplánovaného přerušení distribuce elektřiny má provozovatel distribuční soustavy na hladině nízkého napětí lhůtu 18 hodin, respektive 12 hodin na území hlavního města Prahy, pro odstranění příčin přerušení a obnovení dodávky elektřiny. Na hladině vysokého napětí je lhůta pro obnovení dodávek 12 hodin, respektive 8 hodin na území hlavního města Prahy.

Za nedodržení standardu ukončení přerušení distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši stanovené podle § 5 vyhlášky
č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Informace o uplatňování náhrad jsou uvedeny zde.

14. Jak je řešeno plánované přerušení – oznámení, doba přerušení atd.?

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, určuje, že provozovatel distribuční soustavy má právo podle § 25, odst. (3), písm. c), bodu 5 omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou a to při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí. Provozovatel soustavy pak musí podle odst. (5) uvedeného paragrafu oznámit započetí a skončení plánovaného omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut.

V případě nedodržení oznámeného započetí a ukončení plánovaného přerušení distribuce elektřiny má zákazník nárok na náhradu za nedodržení standardu podle § 6 vyhlášky o kvalitě. Informace o uplatňování náhrad jsou uvedeny zde.

Další pravidla pro omezování odběratelů při plánovaných odstávkách u
provozovatelů regionálních distribučních soustav lze nalézt v Pravidlech provozování distribučních soustav. Omezování odběratelů při plánovaných odstávkách je věnována kapitola 4.10.8, která uvádí, že dodávka elektřiny smí být v průběhu 7 kalendářních dní přerušena v součtu maximálně 20 hodin a to tak, aby v období duben až říjen trvalo jedno přerušení maximálně 12 hodin, v období listopad až březen maximálně 8 hodin.

15. Jak je stanovena požadovaná kvalita dodávek? Jak uplatním náhrady za její nedodržení?

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Standardy kvality se rozumí především lhůty a postupy při řešení přerušení dodávek elektřiny, při vyřizování stížností zákazníků na poskytované služby a při odstraňování příčin těchto stížností. Distribuční společnost, případně dodavatel elektrické energie, je povinen se předepsanými lhůtami a postupy řídit. Za porušení předepsaných standardů může zákazník požadovat náhradu ve výši stanovené vyhláškou.

Nejdůležitější podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu je odeslání žádosti o vyplacení náhrady příslušnému provozovateli distribuční soustavy nebo obchodníkovi s elektřinou. Nárok na náhradu za porušení standardu lze uplatňovat do 60 kalendářních dnů od porušení standardu. Vzoru žádosti o náhradu naleznete níže.

Shrnutí standardů kvality elektřiny dle vyhlášky 
č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění pozdějších předpisů, naleznete níže v příloze. Jsou zde uvedeny jednotlivé standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a standardy dodávek, včetně lhůt pro splnění uvedených standardů a výše poskytovaných náhrad v případě nesplnění.

Poskytnutou náhradu za nedodržení standardů kvality však nelze chápat jako náhradu vzniklé škody či ušlého zisku. Vzniklou škodu či ušlý zisk může zákazník uplatňovat bez ohledu na náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality přímo u příslušného provozovatele soustavy. Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s poruchou vzniklou na zařízení distribuční soustavy. Zároveň však platí, že má zákazník povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá předpisům a technickým normám.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že Energetický regulační úřad není věcně příslušný k podání závazného právního výkladu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., jejich předmětem úpravy je odpovědnost provozovatele distribuční soustavy za škody způsobené při provozování distribuční soustavy. Úřad rovněž není věcně příslušný k rozhodnutí sporu o povinnosti úhrady škody způsobené při provozování distribuční soustavy. O případné žalobě podané v této věci je k rozhodnutí příslušný pouze soud.

Vzor žádosti
Vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. tabulka

16. Na jakou distribuční sazbu mám nárok, pokud dochází ke změně dodavatele elektřiny, změně zákazníka v odběrném místě, nebo změně kategorie zákazníka?

Pravidla pro přiznávání distribučních sazeb při změně dodavatele nebo zákazníka v odběrném místě připojeném do distribuční soustavy na hladině nízkého napětí se řídí platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Případné změny musí probíhat zároveň v souladu s výkladovými stanovisky k problematice přiznávání distribučních sazeb D 35d, D 45d, D 56d a D 57d  a k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d.

V případě změny dodavatele, kdy nedochází k dalším změnám, má zákazník nárok na přiznání distribuční sazby, která byla přiznána do okamžiku této změny. Dochází-li ke změně dodavatele i distribuční sazby a zákazník neprokáže provozovateli distribuční soustavy splnění podmínek nové distribuční sazby daných platným cenovým rozhodnutím, bude mu až do prokázání splnění podmínek a změny distribuční sazby přiřazena distribuční sazba, která byla přiznána do okamžiku této změny dodavatele. To neplatí u změny dodavatele elektřiny spojené se změnou kategorie zákazníka, kde v případě neprokázání splnění podmínek nové distribuční sazby dojde k přiřazení distribuční sazby podle níže uvedené převodní tabulky z důvodu, že zákazníci kategorie C nemohou mít přiznánu distribuční sazbu pro zákazníky kategorie D a naopak. Takto přiřazená distribuční sazba se uplatní až do její změny po prokázání splnění podmínek jiné distribuční sazby daných cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Při přepisu odběrného místa na nového zákazníka je nutné rozlišovat, zda má zákazník nárok na distribuční sazby kategorie D nebo C. V případě, že nedochází ke změně kategorie odběratele a nedochází k dalším změnám v odběrném místě, má zákazník nárok na přiznání distribuční sazby, která byla přiznána do okamžiku této změny. Výjimkou je pouze distribuční sazba pro elektromobily D 27d nebo C 27d, kde je nutné prokázat vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu. Pokud však dochází ke změně zákazníka a zároveň také ke změně kategorie odběratele, případně jen ke změně kategorie odběratele, je pro přiznání jiné distribuční sazby, než která je uvedena v níže uvedené převodní tabulce, nutné prokázat splnění podmínek jiné distribuční sazby daných příslušným cenovým rozhodnutím. Do doby prokázání splnění podmínek pro přiznání nové distribuční sazby a provedení změny na straně provozovatele distribuční soustavy bude tomuto zákazníkovi přiznána distribuční sazba dle převodní tabulky, kterou uvádíme níže.

Kategorizace zákazníků (odběratelů) se řídí přílohou č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, kde je uvedeno následující:

odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,

odběratel kategorie D - fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Převodní tabulka při změně kategorie zákazníka a neprokázání splnění podmínek nové distribuční sazby:

Stávající distribuční sazba Nově přiznaná distribuční sazba Podmínky alternativní distribuční sazby
D 01d C 01d V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3x63 A, pak bude přiřazena sazba C 02d
D 02d C 02d/C 03d *  
D 25d C 25d  
D 26d C 26d  
D 27d C 01d/C 02d/C 03d * V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínku cenového rozhodnutí ERÚ, zejména že nabíjecí zařízení je napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením a zároveň zákazník prokázal vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu, pak bude přiřazena sazba C 27d
D 35d C 01d/C 02d/C 03d * V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 46d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.
D 45d C 01d/C 02d/C 03d * V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 46d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.
D 56d C 01d/C 02d/C 03d * V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 56d; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.
D 57d C 01d/C 02d/C 03d * V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že odběrné místo splňuje podmínky cenového rozhodnutí ERÚ, zejména samostatné napájení a měření topných elektrických spotřebičů, bude přiznána distribuční sazba C 56d v případě vytápění tepelným čerpadlem nebo sazba C 46d v případě vytápění jiným topným elektrickým spotřebičem; pokud není splněna předchozí podmínka a zároveň pokud má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě řádně instalován akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo pro ohřev užitkové vody, bude přiznána distribuční sazba C 25d.
D 61d C 01d/C 02d/C 03d *  
C 01d D 01d V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3x63 A, pak bude přiřazena sazba D 02d
C 02d D 02d  
C 03d D 02d  
C 25d D 25d  
C 26d D 26d  
C 27d D 01d/D 02d ** V případě, že zákazník prokázal vlastnictví nebo užívací právo k elektromobilu, bude přiznána sazba D 27d
C 35d D 57d  
C 45d D 57d  
C 46d D 57d  
C 55d D 57d  
C 56d D 57d  
C 60d nelze  
C 62d nelze  
* Provozovatel distribuční soustavy přiřadí, na základě odběru elektřiny původního zákazníka v posledním fakturačním období, z výše uvedených distribučních sazeb tu, která je pro zákazníka nejvýhodnější. V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny, nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3x63 A, pak je možné přiřadit pouze sazbu C 02d/C 03d.
** Provozovatel distribuční soustavy přiřadí, na základě odběru elektřiny původního zákazníka v posledním fakturačním období, z výše uvedených distribučních sazeb tu, která je pro zákazníka nejvýhodnější. V případě, že má provozovatel distribuční soustavy informace, že je v odběrném místě instalována výrobna elektřiny, nebo je hodnota hlavního jističe před elektroměrem vyšší než 3x63 A, pak je možné přiřadit pouze sazbu D 02d.

17. Co znamená požadavek na napájení samostatným přívodem a měření samostatným měřícím zařízením?

Pro přiznání některých dvoutarifních distribučních sazeb je vyžadováno, aby elektrická zařízení, pro která je distribuční sazba určena, byla napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením. Tato podmínka je splněna tím, když zákazník k  napájecímu přívodu připojí jen elektrická zařízení, pro která je distribuční sazba přiznána (například vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem, přímotopné spotřebiče apod.). U distribučních sazeb s podmínkou samostatného napájení a měření topných spotřebičů nelze na toto napájení připojit např. ostatní spotřebu podniku, kanceláře, nebo u distribuční sazby D 57d osvětlení společných prostor, výtahy nebo i samotné bytové jednotky, pokud je vytápěcí soustava společnou částí domu a slouží pro společné užívání vlastníků nebo uživatelů bytů.

Ostatní elektrická zařízení, která neslouží k účelu, pro který je přiznána uvedená dvoutarifní distribuční sazba, jsou napájena odděleným přívodem se samostatným měřením a samostatnou distribuční sazbou. Tuto další distribuční sazbu si zákazník může zvolit z distribučních sazeb, u kterých plní podmínky jejich přiznání elektrickými zařízeními připojenými na tento přívod elektřiny.

Modelový příklad – Zákazník má přiznánu distribuční sazbu C 02d a nově chce vytápět objekt pomocí soustavy s tepelným čerpadlem. Pro přiznání dvoutarifní distribuční sazby C 56d určené pro vytápění tepelným čerpadlem musí zákazník splnit podmínky dané cenovým rozhodnutím ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Zákazník tedy musí mimo jiné zajistit samostatný přívod se samostatným měřením pro soustavu s tepelným čerpadlem, který bude spravován analogicky, jako kdyby zákazník zřídil nové odběrné místo včetně samostatného hlavního jističe před elektroměrem. Původní distribuční sazba C 02d na původní přívod elektřiny zákazníkovi také zůstává, zákazníkovi tedy bude nově účtován odběr elektřiny v sazbě C 02d a sazbě C 56d analogicky, jako kdyby tento zákazník měl dvě odběrná místa.

18. Jakým způsobem můžu změnit distribuční sazbu?

Proces změny distribuční sazby je sérií určitých úkonů, které jsou nezbytné k uzavření nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy (jen v případě, že  zákazník kromě smlouvy o připojení dvě oddělené smlouvy - na distribuci elektřiny a dodávku elektřiny).

V některých případech je nutné při změně distribuční sazby uzavřít i novou smlouvu o připojení mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Tyto případy jsou uvedeny v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, a patří mezi ně například změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, nebo změna jednotarifní sazby na dvoutarifní sazbu. Zda je pro konkrétní případ změny distribuční sazby vyžadována změna smlouvy o připojení se může zákazník informovat i u svého provozovatele distribuční soustavy.

V častějším smluvním režimu jedné smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny žádá zákazník o změnu distribuční sazby u svého obchodníka s elektřinou. Celý proces změny závisí na předání zákazníkova požadavku na změnu distribuční sazby od obchodníka elektřiny provozovateli distribuční soustavy.

V méně obvyklém režimu dvou samostatných smluv - smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektřiny platí stejné podmínky jako v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s tím rozdílem, že žádost o změnu sazby podává zákazník provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Předpokladem pro kladné vyhovení žádosti o změnu distribuční sazby je podání žádosti se všemi náležitostmi prokazujícími splnění podmínek pro uplatnění sazby a existence smlouvy o připojení, jejíž obsah odpovídá technickým podmínkám odběrného místa zákazníka pro přiznání nové distribuční sazby. Podmínky uplatnění jednotlivých distribučních sazeb jsou předmětem každoročně vydávaného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Platná cenová rozhodnutí jsou k dispozici zde. Před změnou distribuční sazby dokládá žadatel splnění podmínek pro uplatnění sazby takovými způsoby, které splnění podmínek nezpochybnitelně prokazují. Obvykle se jedná o revizní zprávy elektrického zařízení, výpočet tepelných ztrát objektu apod.

Na změnu distribuční sazby zatím neexistují žádné legislativně dané lhůty, nicméně obchodník s elektřinou by měl předat požadavek zákazníka na změnu distribuční sazby provozovateli distribuční soustavy bezodkladně tak, aby změna sazby proběhla ke spokojenosti zákazníka.

19. Jak je určena výše platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie?

Podmínky financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie stanoví zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podporovaných zdrojích energie). Jedním ze zdrojů financování podpory je složka ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dále jen složka ceny na podporu elektřiny). Tato složka může být zákazníkem připojeným na hladině nízkého napětí hrazena na základě

 • rezervovaného příkonu v Kč/A/měsíc, nebo
 • odebraného množství elektřiny v MWh.

Výši složky ceny na podporu elektřiny vztaženou k rezervovanému příkonu stanovuje každoročně Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny. Platná cenová rozhodnutí jsou k dispozici zde. Výši složky ceny na podporu elektřiny vztaženou k odebranému množství elektřiny určil zákon o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh.

Zákazník připojený na hladině nízkého napětí za fakturované období hradí menší z částek daných

 • součinem složky ceny na podporu elektřiny vztažené k rezervovanému příkonu a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (pokud je zákazník připojen k distribuční soustavě trojfázovým připojením, je účtován trojnásobek složky ceny na podporu elektřiny), nebo
 • součinem odebraného množství elektřiny a částky 495 Kč/MWh.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.