Společný návrh metodiky a předpokladů, z nichž se má při přezkumu nabídkových zón vycházet, a ke zvážení alternativní konfigurace nabídkových zón vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k dokumentu Společný návrh metodiky a předpokladů, z nichž se má při přezkumu nabídkových zón vycházet, a ke zvážení alternativní konfigurace nabídkových zón vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav na základě čl. 14 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Konzultované dokumenty:

Společný návrh metodiky a předpokladů, z nichž se má při přezkumu nabídkových zón vycházet, a ke zvážení alternativní konfigurace nabídkových zón vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav (PDF, 728 kB)

All TSOs' proposal for the methodology and assumptions that are to be used in the bidding zone review process and for the alternative bidding zone configurations to be considered in accordance with Article 14(5) of Regulation (EU) 2019/943 of the European parliament and of the Council of 5th June on the internal market for electricity (PDF, 425 kB)

Příloha 1: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Central Europe", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 1 778 kB)

Annex 1: Configurations of the Bidding zone review region "Central Europe" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 684 kB)

Příloha 2: Alternativní konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Nordics", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 1234 kB)

Annex 2: Alternative configurations of the Bidding zone review region "Nordics" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 475 kB)

Příloha 3: Alternativní konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „South East Europe", které je třeba vzít v úvahu v procesu nabídkových zón (PDF, 1079 kB)

Annex 3: Alternative configurations of the Bidding zone review region "South East Europe" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 373 kB)

Příloha 4: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Central Southern Italy", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 1335 kB)

Annex 4: Configurations of the Bidding zone review region "Central Southern Italy" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 423 kB)

Příloha 5: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Baltic", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 902 kB)

Annex 5: Configurations of the Bidding zone review region "Baltic" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 317 kB)

Příloha 6: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Iberian Peninsula", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 865 kB)

Annex 6: Configurations of the Bidding zone review "Iberian Peninsula" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 234 kB)

Příloha 7: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „Single Electricity Market Ireland", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 1027 kB)

Annex 7: Configurations of the Bidding zone review region "Single Electricity Market Ireland: which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 360 kB)

Příloha 8: Konfigurace regionu přezkumu nabídkových zón „United Kingdom", které je třeba vzít v úvahu v procesu přezkumu nabídkových zón (PDF, 1064 kB)

Annex 8: Configurations of the Bidding zone review region "United Kingdom" which are to be considered in the bidding zone review process (PDF, 354 kB)

Společný návrh metodiky a předpokladů, z nichž se má při přezkumu nabídkových zón vycházet, a ke zvážení alternativní konfigurace nabídkových zón vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav, doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556, na základě čl. 14 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 13. prosince 2019 takto:

  • V elektronické podobě na emailovou adresu pavel.simoncik@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podle ustanovení § 17 e odst. 2 písm. e) je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat další návrhy opatření nebo postupů Energetického regulačního úřadu, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak Energetický regulační úřad rozhodne.

Podle ustanovení § 17e odst. 4 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být přímo dotčeny.  Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uvedeno nové znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna.

 

 

 

Sdílejte