Společný návrh jednotné metodiky stanovování cen za vnitrodenní kapacitu mezi zónami

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Společnému návrhu jednotné metodiky stanovování cen za vnitrodenní kapacitu mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 55 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Konzultovaný dokument: Společný návrh jednotné metodiky stanovování cen za vnitrodenní kapacitu mezi zónami dle čl 55 CACM (PDF; 7 707 kB)

Připomínky k Společnému návrhu jednotné metodiky stanovování cen za vnitrodenní kapacitu mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 55 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 351 kB).

Sdílejte