SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí pravdivé a úplné informace a podkladů k výrobě a rozvodu tepelné energie

Číslo jednací: 02963-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, tím, že v technickém výkazu 31_32-DK za rok 2010, který byl Energetickému regulačnímu úřadu předložen v souladu s povinností vyplývající z ust. § 20 odst. 6 energetického zákona dne 15. září 2011, nevykázal žádnou hodnotu v položce „Zisk", přestože účastník řízení dosáhl při výrobě a rozvodu tepelné energie v roce 2010 ztráty, do položky „Stálé náklady a zisk celkem" chybně zahrnul proměnné náklady. Dále uvedl, že zajišťoval dodávku tepelné energie jinému počtu odběratelů do jiného počtu odběrných míst než ve skutečnosti, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SLUŽBY LIŠOV, s.r.o., se sídlem tř. 5. května 139, 373 72 Lišov, IČ: 25157264
Datum nabytí právní moci: 6. 8. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte