Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 11545-8/2019-ERU

Správní řízení vedené ve věci podezření ze spáchání dvou přestupků podle § 49 odst. 1 písm. g) zákona o podporovaných zdrojích energie a § 49 odst. 1 písm. i) zákona o podporovaných zdrojích energie, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že nesplnil povinnosti stanovené v § 11 odst. 4 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie, když jako výrobce elektřiny v kontrolovaném období roku předal operátorovi trhu nesprávně členěné hodnoty jednotlivých druhů podporovaných zdrojů, čímž se měl dopustit přestupku podle § 49 odst. 1 písm. g) zákona o podporovaných zdrojích energie a dále nesplnil povinnosti stanovené v § 11 odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie, když jako výrobce elektřiny vyráběl elektřinu z obnovitelných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů a nezajistil měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny, který v rozhodném období stanovil prováděcí předpis, čímž se měl dopustit přestupku podle § 49 odst. 1 písm. i) zákona o podporovaných zdrojích energie, se ve smyslu § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů v obou částech vedeného správního řízení specifikovaných ve výroku č. I. a II. tohoto usnesení zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2020

Obsah

Sdílejte

Share icon