Regulační výkaznictví

Povinnost sestavovat a předkládat regulační výkazy Energetickému regulačnímu úřadu ukládá držitelům licencí na distribuci, přepravu a uskladnění plynu § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání  stanovuje vyhláška č. 262/ 2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vzory regulačních výkazů za rok 2020:

Vyplněné regulační výkazy (ve formátu MS Excel) a ostatní požadované dokumenty zašlete Energetickému regulačnímu úřadu v termínech a způsobem uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů. Do předmětu zasílané zprávy uveďte „Regulační výkazy plyn 2020".

Uznávanými možnostmi doručení regulačních výkazů jsou:

  1. v elektronické podobě:
    1. prostřednictvím datové schránky Energetického regulačního úřadu ID: eeuaau7,
    2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na e-mail vykazy.plyn@eru.cz,
  2. v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence a současně v elektronické podobě na e-mail vykazy.plyn@eru.cz.

 

Výkazy pro ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence za rok 2020

Pokyny k vyplňování výkazů a vzory výkazů 22-L a 23-L jsou uvedeny v článku Ohlašování souhrnných změn podmínek pro udělení licence podle §9 odst. 1 energetického zákona - plynárenství.

Sdílejte

Share icon