Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k dokumentu „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015".

Konzultované dokumenty:

Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (PDF, 859 kB)

Core CCR TSOs' regional design of the day-ahead common capacity calculation methodology in accordance with Article 20ff. of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 (PDF, 1132 kB)

Dokument „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR", doručený společností ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 257 02 556 v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 23. srpna 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se dokumentu „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením dokumentu „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části dokumentu „Regionální parametry společné metodiky výpočtu denní kapacity vypracované provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte