R18115 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 05232/2015-ERU

Obviněný, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl blíže nezjištěného dne v průběhu měsíce listopadu 2014 na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že neoprávněně namontoval neregistrovaný elektroměr do rozvodné desky a ten připojil na energetickou síť a na přívodní kabely, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, neboť neměl uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny a ani za elektřinu neplatil, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.83 KB

Obsah

Sdílejte