PSP Technické služby a. s. - rozhodnutí k včasnému nepředání zprávy o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy za rok 2012

Datum

Číslo jednací: 11191-9/2013-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-11191/2013-ERU s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 9 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona nepředal v termínu do dne 1. března 2013 Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy za rok 2012, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PSP Technické služby a. s., se sídlem Kojetínská 2937/53, 750 53 Přerov I - Město, IČ: 47677937
Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 249.56 KB

Obsah

Sdílejte