Prováděcí předpisy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií („nařízení REMIT“)

27.10.2014, aktualizováno 08.04.2022
  • Oddělení REMIT
  • REMIT
  • Národní registr účastníků trhu

Dne 3. října 2014 se v Bruselu uskutečnilo 3. jednání výboru složeného ze zástupců členských států k prováděcím předpisům (REMIT Committee). Cílem bylo podle interních procedur Evropské komise (EK) dosáhnout shody členských států EU a EK na znění prováděcích předpisů k nařízení REMIT. Ke schvalování prováděcích předpisů REMIT byl použit proces komitologie (přezkumný postup) podle nařízení EP a Rady (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Výsledkem 3. jednání REMIT Committee bylo odsouhlasení prováděcích předpisů k nařízení REMIT kvalifikovanou většinou přítomných.

Přijetí prováděcích předpisů Evropskou komisí se předpokládá v prosinci 2014, následně bude text prováděcích předpisů zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž 20 dní po publikaci vstoupí prováděcí předpisy v platnost.

V návaznosti na čl. 9 odst. 2 nařízení REMIT, podle něhož vnitrostátní regulační orgány zřídí registry účastníků trhu do 3 měsíců ode dne, kdy Komise přijme prováděcí předpisy, tímto oznamujeme, že předpokládaný termín spuštění národního registru účastníků trhu je dne 8. 12. 2014. (Více podrobností naleznete na webových stránkách národního registru CEREMP).

Sdílejte

Share icon