Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností ve smyslu článku 36 Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad dokument „Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností" zaslaný ve smyslu článku 36 Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy Energetickému regulačnímu úřadu společností ČEPS, a.s. ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 3. prosince 2018 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se „Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností" netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením „Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností" dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému dokumentu „Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností" je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části „Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností". Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

 

Sdílejte