Prague Business Corporation, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 10171-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241329441 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 29. července 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí podkladů a informací", č. j. 08029-1/2016-ERU, jež byla účastníku řízení doručena dne 8. srpna 2016, neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 11 odst. 4 a ust. § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Prague Business Corporation, s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 01541056

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon