Petr Gajdoš - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Obyčtov

Číslo jednací: 11280-13/2013-ERU

Účastník řízení spáchal správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustit tím, že prováděl dne 16. října 2012 v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Obyčtov u č. p. 45, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „kanalizace a ČOV Obyčtov", kdy došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu.
Informace o účastníkovi řízení:
Fyzická osoba podnikající Petr Gajdoš, s místem podnikání Paseka 195, 783 97 Paseka, IČ: 60943254
Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 987.35 KB

Obsah

Sdílejte