Opakované zveřejnění návrhu změn přílohy č. 4 Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o.

Opakované zveřejnění návrhu změn přílohy č. 4 Řádu provozovatele distribuční soustavy předaného společností GasNet, s.r.o. (Klíšská 940/96, 400 11 Ústí nad Labem IČ 27295567), na základě energetického zákona (§ 97a) ERÚ ke schválení.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 23. srpna 2022 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Sdílejte

Share icon