Onyx Energy projekt II s.r.o. - rozhodnutí k neoznámení změny číslování parcel v katastr. území Černín u Zdic

Číslo jednací: 09405-17/2013-ERU

Účastník řízení spáchal správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustit tím, že jako držitel licence neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 stejného zákona, tzn. neoznámil změnu parcelních čísel pozemků, na kterých je umístěna licencovaná provozovna s názvem FVE Onyx II, která vznikla v důsledku dělení pozemků p.č. 299/1,25,26,27; p.č. 286/2,13; p.č. 258, katastrální území Černín u Zdic, které jsou uvedeny v licenci účastníka řízení č. 111017547 na výrobu elektřiny v seznamu jednotlivých provozoven ve sloupci „vymezení", a následného scelování pozemků provedeného na základě souhlasu stavebního úřadu Zdice ze dne 6. prosince 2010 na pozemky s p.č. 299/25, 299/26, 299/28, 286/2, 258/1 katastrální území Černín u Zdic, nepředložil o této skutečnosti doklady a nepožádal o další změnu rozhodnutí o udělení licence.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Onyx Energy projekt II s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, IČ: 24698288
Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte