Nové rozkladové komise zahájily činnost

Dne 1. září 2017 se ujali funkce členové třech nových rozkladových komisí – Rozkladové komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu, Rozkladové komise pro oblast podporovaných zdrojů energie a Rozkladové komise pro oblast ochrany spotřebitele. Členy rozkladových komisí nominovala Rada Energetického regulačního úřadu svým usnesením ze dne 22. srpna 2017.

Složení rozkladových komisí odpovídá prioritám, které si vytyčila Rada Energetického regulačního úřadu. Velká váha byla kladena na vzájemně se doplňující odbornost jejich členů a zároveň na to, aby byla zachována kontinuita dosavadních rozkladových komisí v činnosti a zejména rozhodování. Tu zajišťuje především opakované jmenování některých členů dosavadních rozkladových komisí, jakož dále i jejich tajemníků. Zvláštní pozornost si určitě zaslouží zřízení zcela nové rozkladové komise, která se bude výlučně zabývat otázkami ochrany spotřebitele.

 

Rozkladová komise pro oblast energetické infrastruktury a obchodu zasedá ve složení:

JUDr. Hynek Brom (předseda), Mgr. Irena Dӧményová, LL.M., Mgr. Lenka Gachová, Mgr. David Krofta, JUDr. Otakar Švorčík, Mgr. Miroslav Uřičař, doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Ing. Stanislav Vitner, Ing. Jan Zaplatílek.

Předseda rozkladové komise JUDr. Hynek Brom je 1. místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kde pracuje již od roku 2009. Je expertem na oblast hospodářské soutěže a její ochrany a od 1. března 2016 vede na ÚOHS Sekci hospodářské soutěže. Právě podpora hospodářské soutěže patří mezi hlavní zákonné principy fungování ERÚ. Působí také v akademické sféře, přednášel na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni na katedře veřejné správy.

 

Rozkladová komise pro oblast podporovaných zdrojů energie zasedá ve složení:

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. (předseda), Mgr. Eva Bažantová, prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., Mgr. Luděk Šikola, Ing. Kristián Titka.

Předseda rozkladové komise JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M. je odborníkem na české i evropské soutěžní právo, právo veřejných zakázek a právo regulovaných odvětví. V letech 2009 až 2012 působil v rozkladové komisi ERÚ, mezi lety 2007 a 2009 byl v rozkladové komisi ÚOHS. V současnosti pracuje v advokátní kanceláři Nedelka Kubáč advokáti.

 

Rozkladová komise pro oblast ochrany spotřebitele zasedá ve složení:

Ing. Ladislav Havel (předseda), Mgr. Vilém Anzenbacher, Mgr. Lukáš Brada, JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D., Mgr. David Vyhnálek.

Předseda rozkladové komise Ing. Ladislav Havel je ředitelem Odboru elektroenergetiky a teplárenství na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je všeobecně uznávaným odborníkem v oboru, podílel se na přípravě energetického zákona i všech jeho následných novel, jeho spojení s Rozkladovou komisí pro oblast ochrany spotřebitele je proto logickým krokem, neboť právě ministerstvo legislativně zaštiťuje problematiku ochrany spotřebitele.

 

Ustavení Rozkladové komise pro oblast ochrany spotřebitele je zásadní novinkou pro celý energetický trh a zejména pro samotné spotřebitele. Výstupy z rozkladové komise, která je poradním orgánem druhoinstančního rozhodování Rady ERÚ, budou do budoucna sloužit jako zásadní podklady při posuzování obdobných sporů. Řízení se tak urychlí a především se posílí předvídatelnost aplikace spotřebitelského práva v energetice.

Právě zvyšování odbornosti rozhodování, posílené využívání již existujících právních nástrojů aplikace práva a právně - preventivní činnost jsou prioritami ERÚ pod vedením nové Rady. Ačkoliv úřad v žádném případě nepodceňuje svou roli při přípravě nové legislativy, hodlá při ochraně spotřebitele v maximální možné míře využít možností, které mu nabízí již existující zákony. Jde o upřímnou snahu pomoci spotřebitelům co možná nejrychleji a nejefektivněji, a tak zamezit těm nekalým obchodním praktikám v energetice, které mají v současnosti na spotřebitele největší negativní dopad.

Složení rozkladových komisí a jejich bližší popis jsou uveřejněny na webu www.eru.cz.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 148.97 KB

Obsah

Sdílejte