Němeček – Elektromontáž, a.s. - rozhodnutí k pracem v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Moravany u Kyjova

Číslo jednací: 10952-9/2013-ERU

Účastník řízení se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 4. října 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Moravany u Kyjova v obci Moravany u Kyjova 295, na parc. č. 361/1, zemní práce pro elektrickou přípojku v přímé souvislosti s realizací stavby „Novostavba pro rodinný dům s garáží", kdy došlo k poškození středotlaké části plynovodu (odvzdušňovač)  PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Němeček – Elektromontáž, a.s., se sídlem Nádražní 726, 696 62 Strážnice,
IČ: 26253194
Datum nabytí právní moci: 24. 10. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon