Návrhy cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2023

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhům CR 2023 je prostřednictvím e‑mailové adresy elektro@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno uvedeno „VKP – návrh CR VVN/VN“ nebo „VKP – návrh CR NN“, nebo „VKP – návrh CR VVN/VN a návrh CR NN“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným návrhům CR 2023 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 31. října 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 218.28 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon