Návrh změny cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2018

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Energetický regulační úřad vydal dne 26. 9. 2018 v Energetickém regulačním Věstníku Energetického regulačního úřadu (částka 6/2018) cenové rozhodnutí č. 3/2018 ze dne 25. 9. 2018, kterým stanovuje výši podpor pro podporované zdroje energie, a to s termínem účinnosti od 1. 1. 2019.

V uvedeném cenovém rozhodnutí č. 3/2018 nebyl plně zohledněn dynamický vývoj na energetických trzích, kdy dochází k významnému nárůstu neovlivnitelných nákladů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v důsledku nárůstu cen paliv a povolenek na emise skleníkových plynů, který nebyl zcela kompenzován vývojem výnosů vyplývajícím z vývoje cen elektřiny na velkoobchodním trhu. Proto je, souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navržena úprava výše podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Je navrženo navýšit základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobnu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem kogeneračních jednotek do 5 MWe včetně uvedené v řádcích 700 – 707 v bodě (3.2.) Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 ze dne 25. 9. 2018, kterým stanovuje výši podpor pro podporované zdroje energie, o 154 Kč/MWh a navýšit základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET pro výrobnu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem kogeneračních jednotek nad 5 MWe uvedené v řádcích 750 – 754 v bodě (3.3.) Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2018 ze dne 25. 9. 2018, kterým stanovuje výši podpor pro podporované zdroje energie, o 128 Kč/MWh.

Energetický regulační úřad bude i nadále sledovat další vývoj cen na energetickém trhu a bude průběžně vyhodnocovat jejich dopad. Výsledky a zkušenosti z tohoto vyhodnocení budou promítnuty do návrhu cenového rozhodnutí pro stanovení výše podpor pro podporované zdroje energie na období od 1. 1. 2020. Energetický regulační úřad bude s odpovídajícím předstihem informovat o přístupu k nastavení podpory podporovaných zdrojů energie.

Konzultovaný dokument

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla konzultačního procesu:

1. Termín pro podání připomínek je do pěti pracovních dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj. do 12. prosince 2018 do 24:00 hod.

2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí je prostřednictvím e-mailu: pavel.cirek@eru.cz.

3. V předmětu emailu je nutné uvést „NÁVRH CR POZE pro rok 2019"

4. Připomínky musí být zaslány ve formě:

a) připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu cenového rozhodnutí, k němuž je vznesena,

b) odůvodnění připomínky,

c) návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí.

5. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.

6. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky, přičemž návrh cenového rozhodnutí může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.

7. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon