Návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy Část III. Poskytování systémových a přenosových služeb a Část V. Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad Návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy Část III. Poskytování systémových a přenosových služeb a Část V. Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS.

Pravidla provozování přenosové soustavy Část III. Poskytování systémových a přenosových služeb

Pravidla provozování přenosové soustavy Část V. Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 19. 12. 2019 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Společnost ČEPS, a.s. žádá  o schválení pouze těch změn, které jsou barevně vyznačeny v textu Pravidel (ostatní text tedy není předmětem schvalovacího zařízení). Energetický regulační úřad proto akcentuje, že na připomínky směřující mimo text dotčený změnami nebude brán zřetel.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

 

 

Sdílejte