Návrh změn Obchodních podmínek OTE, a. s., pro elektroenergetiku Revize 33 – Květen 2022 na základě § 97a energetického zákona, předložený Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením energetického zákona (§ 97a odst. 6), zveřejňuje ERÚ návrh změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 33 – Květen 2022.

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 21. dubna 2022 v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), takto:

  • Písemně
  • Ústně do protokolu
  • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
  • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení energetického zákona (§ 97a odst. 7) platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u ERÚ uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se konzultovaného návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením obchodních podmínek dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem, než je výše uvedeno, se ERÚ nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným Obchodním podmínkám je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Obchodních podmínek. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

 

 

Obsah

Sdílejte